Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne
 • 1.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących, korzystających ze sklepu internetowego pod adresem agromark.com.pl
 • 1.2. Polityka wskazuje zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.
2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
 • Agromark
 • Marek Wojtysiak
 • 62-811 Kościelna Wieś
 • ul. Św.Wawrzyńca 2
 • NIP 6180017263
 • REGON 250409126
 • tel. 502739759
 • e-mail biuro@agromark.com.pl
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • 3.1. Dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 • 3.2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi:
  • a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • 3.3. Podanie danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 • 3.4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów.
4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
 • 4.1. Podane dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 • 4.2. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.
 • 4.3. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.
5. Udostępnianie danych osobowych
 • 5.1. Dane osobowe podane przez Państwa zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, tylko ,jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 • 5.2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w celu realizacji tych płatności.
6. Ochrona danych
 • 6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • 6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
  • a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
  • d) dokładne i aktualne,
  • e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • g) bezpiecznie przechowywane,
  • h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 • 6.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
 • 6.4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji newslettera, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgowo-podatkową.
7.  Profilowanie w sklepie internetowym
 • 7.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 • 7.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 • 7.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 • 7.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
8. Uprawnienia
 • 8.1. Posiadacie Państwo uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 • 8.2. Posiadacie Państwo prawo uzyskania od Administratora następujących informacji:
  • a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
  • c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
  • d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
 • 8.3. Posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora, uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania Państwa danych osobowych oraz wstrzymania ich przetwarzania .W przypadku gdy Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane maja Państwo prawo żadania ich usunięcia.
 • 8.4.W przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Stosowne oświadczenie należy przedstawić Administratorowi na adres e-mail.
 • 8.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Zmiana danych
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone bądź powiadomienie Administratora telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
10. Ciasteczka
 • 10.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 • 10.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).
 • 10.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep ( nie jest to jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje.
 • 10.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji, przystosowania Sklepu do Państwa preferencji i statystycznym.
 • 10.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 • 10.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 • 10.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
 • 10.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.
 • 10.9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.
 • 10.10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 • 10.11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 • 10.12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.
 • 10.13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 • 10.14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
11. Postanowienia końcowe
 • 11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem agromark.com.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode
 • 11.2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w punkcie powyżej.
 • 11.3. Wszelkie informacja odnośnie wykorzystywania danych identyfikujących użytkownika przez firmę Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites
To Top