• §1 Definicje

  • 1. Dane kontaktowe:
   • AGROMARK
   • MAREK WOJTYSIAK
   • 62-811 KOŚCIELNA WIEŚ
   • UL. ŚW. WAWRZYŃCA 2
   • NIP 6180017263
   • REGON 250409126
   • tel. 502739759
  • 2. Adres reklamacyjny:
   • AGROMARK
   • MAREK WOJTYSIAK
   • 62-811 KOŚCIELNA WIEŚ
   • UL. ŚW. WAWRZYŃCA 2
   • e-mail biuro@agromark.com.pl
   • administrator danych osobowych e-mail biuro@agromark.com.pl
  • 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 5. Kupujący – Konsument, Klient.
  • 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
  • 7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem sklepu internetowego.
  • 8. Karta produktu – podstrona na stronie internetowej agromark.com.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  • 9. Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
  • 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
  • 11. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych towarów przez Sprzedawcę na podstawie wyborów Kupującego.
  • 12. Miejsce wydania rzeczy–adres pocztowy lub miejsce odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
  • 13. Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje rzecz w posiadanie.
  • 14. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem agromark.com.pl/shipping-delivery
  • 15. Podmiot uprawniony– podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
  • 16. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  • 17. Towar – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na stronie internetowej Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
  • 18. Przedmiot umowy– towary i dostawa będące przedmiotem umowy.
  • 19. Przedmiot świadczenia–przedmiot umowy.
  • 20. Rejestr UOKiK– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
  • 21. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
  • 22. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem agromark.com.pl za pośrednictwem, którego Kupujący składa zamówienie
  • 23. Sprzedawca:
   • AGROMARK
   • MAREK WOJTYSIAK
   • 62-811 KOŚCIELNA WIEŚ
   • UL. ŚW. WAWRZYŃCA 2
   • e-mail : biuro@agromark.com.pl NIP 6180017263 Regon 250409126 zarejestrowany w CEIDG
  • 24. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem agromark.com.pl za pośrednictwem którego Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia.
  • 25. KONTO BANKOWE: ……………………………………………………………………………..
  • 26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego /Internet/.
  • 27. Termin realizacji – uwidoczniony na przyjęciu zamówienia
  • 28. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klienta.
  • 29. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
  • 30. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  • 31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem strony internetowej określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, dostawy, płatności miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, które zmierzają bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

 • §2 Warunki ogólne sklepu internetowego

  • 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
  • 2. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
  • 3. Ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto. Koszty dostawy są wskazane w cenniku.
  • 4. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia na formularzu, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
  • 5. Do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy załącza się wydrukowane dokumenty w postaci : dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy./dotyczy Konsumenta/.
  • 6. Sprzedawca umożliwia Kupującemu korzystanie ze strony internetowej na następujących urządzeniach przeglądających: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
  • 7. Kupujący może korzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia, po zawarciu umowy z Kupującym . W tym celu Kupujący podaje login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący ma możliwość w każdej chwili wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie internetowym
  • 8. Sprzedającystosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 • §3 Zawarcie umowy i realizacja

  • 1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.
  • 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
  • 3.Do złożenia zamówienia niezbędne jest wykonanie nastepujących czynności:
   • a.dodanie do koszyka towaru
   • b.wybór dostawy
   • c.wybór płatności
   • d.wybór miejsca wydania
  • 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy.
  • 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
  • 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem.
  • 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje po wpłacie lub w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
  • 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z niezbędnymi dokumentami.

 

 • §4 Prawo do odstąpienia od umowy

  • 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  • 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem agromark.com.pl
  • 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  • 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
  • 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy.
  • 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
  • 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   • a. której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • b. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • c. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • d. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 • §5 Rękojmia

  • 1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  • 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  • 3. W przypadku zawarcia umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  • 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, ma do wyboru: a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  • 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  • 6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
   • a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
   • b) żądać usunięcia wady.
  • 8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  • 9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  • 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
  • 11. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  • 12. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561 Kodeksu cywilnego uprawnieniach tj. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  • 13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  • 14. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się takie same terminy jak za wady fizyczne, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  • 15. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  • 16. Nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

 • §6 Przetwarzanie danych osobowych

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa §1 ust. 1 i 23 Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.
  • 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Subskrybenta newslettera w przedmiotowych celach.
  • 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub Subskrybent newslettera.
  • 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
   • a) konieczność realizacji umów zawartych przez Administratora, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • 5. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1., chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.
  • 6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności.
  • 7. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu.
  • 8. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • §7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

  • 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).
  • 2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczną.
  • 3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.
  • 4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera może dokonać jedynie po rejestracji konta w sklepie.
  • 5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres email Sprzedającego.

 

 • §8 Postanowienia końcowe

  • 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetwoym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
  • 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: sklep@agromark.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 62 761 62 01
  • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
  • 4. Sprzedawca wskazuje ,że wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
  • 5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym Konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy.
  • 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej w zakładce o treści Zasady i Waunki
  • 7. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • 8. Regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2019
To Top